آیکون های پرکاربرد در پنل مدیریت سایت - Admin Icons

آیکون لیست لیستآیکون افزودن اضافه، ایجادآیکون ویرایش ویرایشآیکون حذف حذفآیکون تایید تاییدآیکون انصراف انصراف
آیکون راهنما راهنماآیکون موضوعات موضوعاتآیکون استایل استایلآیکون طراحی طراحیآیکون بالا اولویت بالاآیکون پایین اولویت پایین
آیکون آیتم  آیتم هاآیکون الگو - پارتیشن الگوی طراحیآیکون فیلدها فیلدهاآیکون تنظیمات تنظیماتآیکون لینک لینکآیکون پیشنمایش پیش نمایش
آیکون الگوی نمایش الگوی نمایشآیکون برچسب  برچسبآیکون صفحه صفحهآیکون ریسایز  ریسایزآیکون Undo Undoآیکون Redo Redo
آیکون ستون راست ستون راستآیکون ستون چپ ستون چپآیکون ردیف بالا ردیف بالاردیف پایین ردیف پایینآیکون ستون راست و چپ ستون راست، چپآیکون ردیف بالا و پایین ردیف بالا، پایین