ایجاد صفحه جدید - Page Insert

• همان طور که در بخش مدیریت صفحات توضیح داده شد، صفحات در این سیستم سه نوع می باشند : صفحه قالب، صفحه عادی، صفحه اختصاصی.
• برای ایجاد صفحه جدید به منوی زیر مراجعه کنید:

Pages nsert Menu

ایجاد صفحه قالب
• با کلیک روی منوی ایجاد صفحه قالب به صفحه زیر هدایت می شوید:

Page Insert Type 2

• با وارد کردن عنوان صفحه قالب، انتخاب الگوی طراحی و کلیک روی دکمه ساخت صفحه، صفحه قالب ایجاد شده و به بخش طراحی صفحه، هدایت می شوید.
• برای مدیریت الگوها، به صفحه الگوهای طراحی صفحه، مراجعه کنید.

ایجاد صفحه عادی
• با کلیک روی منوی ایجاد صفحه عادی به صفحه زیر هدایت می شوید:

Page Insert Type 0

• با وارد کردن عنوان صفحه، انتخاب صفحه قالب و کلیک روی دکمه ساخت صفحه، صفحه عادی ایجاد شده و به بخش طراحی صفحه، هدایت می شوید.

ایجاد صفحه اختصاصی
• با کلیک روی منوی ایجاد صفحه اختصاصی به صفحه زیر هدایت می شوید:

Page Insert Type 1 St1

• صفحات اختصاصی دو نوع ساختار دارند: 
1. بر اساس الگو: ایجاد و طراحی صفحه مانند صفحه قالب. (تصویر بالا)
2. گرافیکی: طراحی صفحه مشابه طراحی هدر، و ایجاد آن مانند تصویر پایین:

Page Insert Type 1 St2

• با  کلیک روی دکمه ساخت صفحه، صفحه اختصاصی ایجاد شده و به بخش طراحی صفحه، هدایت می شوید.